Verksamhetsfastigheter – ofta en passiv tillgång hos ”den ofrivillige fastighetsägaren”

Download as PDF

Publicerat 14 Maj, 2019

Fastigheter kännetecknas av att vara lägesbundna, ha lång livslängd och vara kapitalintensiva. Frågan är dock, vad händer när fastighetsägare på en relativt trögrörlig marknad snabbt får ett förändrat behov och på sikt behöver en mer gynnsam och dynamisk fastighetslösning? Navet Corporate finance beskriver ”den ofrivillige fastighetsägaren” tillsammans med vilka fördelar ägande och en försäljning av sin egen verksamhetslokal kan ha.

”Den ofrivillige fastighetsägaren” brukar man kalla de fastighetsägare som i hela eller delar av sina lokaler bedriver egen verksamhet med främsta syftet att stödja och maximera nyttan i kärnverksamheten. Oftast handlar det om fastighetsägare inom industri, tillverkning, lager och logistik men det kan även vara så att de förekommer inom både handel och kontor.

I de flesta fall brukar ”den ofrivillige fastighetsägaren” själv ha uppfört eller anpassat lokalerna för sina specifika verksamhetsbehov. Detta innebär i förlängningen att syftet kanske inte var att äga sin egen fastighet till en början men det var vid ett visst tillfälle den optimala lösningen för att lösa sitt lokalbehov. Att äga sin fastighet blir samtidigt något som i en föränderlig omvärld kan påverka kärnverksamheten. Det finns därmed både fördelar med att äga och att sälja sin fastighet men vara kvar som hyresgäst.

Fördelar att fortsätta äga sin fastighet:

  • Bibehållen rådighet över hyra, drift och investeringar
  • Mer förutsägbar och långsiktig hyra/lokalkostnad
  • Ta del av en eventuell framtida värdestegring av fastigheten

Fördelar att sälja sin fastighet och stanna kvar som hyresgäst:

  • Ökad flexibilitet att flytta till nytt geografiskt läge eller mer ändamålsenliga lokaler.
  • Frigöra kapital till kärnverksamheten och stärka sin ekonomiska ställning
  • Mer professionell hantering av fastighetsskötsel
  • Minskad riskexponering mot fastighetsmarknaden

Beroende på fastighetens attraktivitet, kan bolaget vanligtvis åsättas ett utökat marknadsvärde genom en separat försäljning av fastigheten. Vid en planerad transaktion är det därför viktigt att tidigt förstå hur det både på kort och lång sikt kommer att påverka kärnverksamheten. Hyresavtalets utformning av hyresnivå, hyrestider och övriga villkor får även stor påverkan på fastighetens attraktionskraft och värde. Det ska balanseras mot kärnverksamhetens behov och förmåga att betala hyra. Vid en transaktion är det även viktigt med en initial analys kring vilka typer av köpare man vill attrahera. När kärnverksamheten är kvar som hyresgäst är det dessutom viktigt att hitta en professionell fastighetsinvesterare som kan bli en långsiktig partner och bistå med effektiv förvaltning och drift.

Navet Corporate finance har en lång erfarenhet av att bistå och förstå både kärnverksamheten och fastighetsinvesteraren i den process som syftar till att hitta en optimal och långsiktig lösning för båda parter. Vill du veta mer om vårt arbete och hur vi kan hjälpa dig? Kontakta Navet Corporate finance. 

Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2018

Bättre affärer-dagen Se filmen från Bättre affärer-dagen 2018 den 7 november på Malmö Live. Föreläste på scen gjorde bl.a. Anna Kinberg Batra, Anders Bouvin, Sarah Wittbom, Henrik Mitelman, Lewis Horne och Martin Güll. Klicka på bilden till vänster eller på länken nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics