Värdefull läsning! Holdingbolags avdragsrätt för ingående mervärdesskatt

Download as PDF

Publicerat 28 September, 2018

Vi vet. Många av regelverken kring mervärdesskatt kan ibland vara besvärliga att förstå. Detta gäller även avdragsrätten för ingående mervärdesskatt vid förvaltning av exempelvis dotterbolag. Det är som bekant inte ovanligt i organisationer att det finns en liten koncern, där moderbolaget är ett holdingbolag, vars enda verksamhet är att utföra tjänster till dotterbolagen.

Om ett holdingbolag har en verksamhet som består av att mot ersättning tillhandahålla skattepliktiga tjänster åt sina dotterbolag finns rätt till fullt avdrag för ingående mervärdesskatt på kostnader som har samband med förvärvet av andelarna i dotterbolaget. Så långt allt väl.

”Blandad verksamhet”

Om kostnaderna däremot delvis avser andra dotterbolag, i vilkas förvaltning holdingbolaget inte deltar, är den ingående mervärdesskatten på kostnaderna endast delvis avdragsgill och holdingbolaget har så kallad ”blandad verksamhet”. Ett holdingbolag anses delta i förvaltningen om det utför skattepliktiga tjänster åt de ägda bolagen och tar betalt för dessa tjänster. Det saknar betydelse om holdingbolaget utför tjänsterna med egna anställda eller om det köper in tjänsterna från andra och tillhandahåller dem i eget namn till dotterbolaget.

Vägledande dom i Kammarrätten

I en dom från 2018-05-18 i Kammarrätten i Jönköping nekades ett moderbolag avdrag för ingående mervärdesskatt för den del av kostnaderna som inte vidarefakturerats. Orsaken till detta var att Kammarrätten ansåg att de kostnader som inte vidarefakturerades till dotterbolagen INTE kunde kopplas till en ekonomisk verksamhet i moderbolaget i mervärdesskattelagens mening.

Det är inte ovanligt att ett moderbolag sköter exempelvis administration för dotterbolag. Detta kan ske genom inköpta tjänster om moderbolaget inte har någon egen personal. I det aktuella fallet hade bolaget vidarefakturerat 50 procent av kostnaderna utan något vinstpåslag till dotterbolagen. De vidarefakturerade tjänsterna redovisades med mervärdesskatt på vanligt sätt och moderbolaget fick avdrag för ingående mervärdesskatt. Resterande 50 procent avsåg moderbolagets egen administration och vidarefakturerades därför inte. Någon annan verksamhet fanns inte i moderbolaget.

Om du bättre behöver förstå mer om holdingbolag, avdragsrätter eller annat av juridiskt krävande art… tveka inte att ta hjälp av Navet Ekonomistyrning. Vi finns här för dig.

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
_ Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november! Klicka här nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics