Så kan ditt företag påverkas av Brexit

Download as PDF

Publicerat 10 Mars, 2020

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien, efter 46 års medlemskap, den Europeiska Unionen. Under perioden 1 februari till 31 december 2020 gäller ett övergångsavtal mellan EU och Storbritannien med syftet att parterna under denna period ska enas om ett partnerskap för framtiden. Här ger vi dig några exempel på hur ditt företag kan komma att påverkas.

Övergångsperioden mellan Storbritannien och EU

Övergångsperioden kan förlängas en gång med högst ett till två år. Ett sådant beslut ska i så fall fattas gemensamt av EU och Storbritannien före den 1 juli 2020. Under övergångsperioden kommer EU:s regelverk att fortsätta gälla. Inga förändringar sker när det gäller regelverket för handeln med varor till och från Storbritannien utan Storbritannien ska behandlas som en medlemsstat i EU. Mervärdeskatten (moms) och punktskatterna vid handel med företag och privatpersoner i Storbritannien ska hanteras på samma sätt som före Brexit. Därför innebär Storbritanniens utträde inte särskilt stora förändringar under 2020 för företag som på något sätt bedriver verksamhet i, eller handel med, Storbritannien.

EU:s funktion och den eventuella konsekvensen

En central del av EU:s funktion är den sk inre marknaden vilken säkerställer fri rörlighet inom unionen för varor, tjänster, personer och kapital. Detta syftar till att underlätta för gränsöverskridande handel inom unionen. Om avtal inte sluts mellan EU och Storbritannien kommer detta innebära att den fria rörligheten påverkas, vilket kommer att innebära en del konsekvenser som t ex

  • Konsekvenser för anställda

    Särskilt tillstånd kan krävas för att anställda från ett EU-land ska få stanna i Storbritannien. Vidare kommer även brittiska arbetstagare som är anställda i ett EU-land att påverkas, eftersom brittiska medborgare som utgångspunkt inte heller kommer att kunna röra sig fritt i unionen.

  • Konsekvenser för filialer

    Eftersom rätten att etablera sig i Storbritannien inte längre kommer att vila på EU-rättslig grund kan en etablering i Storbritannien innebära avgifter eller andra administrativa åtaganden. Om filialen bedriver tillståndspliktig verksamhet som erhållits på EU-rättslig grund kan konsekvensen bli att detta tillstånd i stället beviljas av Storbritannien.

  • Import och export av varor vid handel med Storbritannien

    Utträdet kan innebära att vissa varor blir belagda med tullavgifter samt att det kan komma att krävas tillstånd för att importera vissa produkter. Sannolikt kommer samma regler avseende mervärdeskatt och punktskatter att gälla som för andra länder utanför EU till exempel Norge.

Både EU och Storbritannien vill undvika ett avtalslöst förhållande efter övergångsperiodens slut, den 31 december 2020. Men troligtvis kommer endast ett fåtal frågor att regleras. Med hänsyn till de avtal som nu arbetas fram och ska tecknas är det i dagsläget inte möjligt att säga exakt hur Brexit kommer att påverka just ditt företag. Dock är det viktigt att så snart som möjligt överväga vilken påverkan som Brexit kan innebära och medföra för just din verksamhet och då fundera på vilka förändringar som behöver göras, både i system och i affärsverksamheten.

Vill du veta mer och få stöd av en trygg partner så hör gärna av dig till NAVET Ekonomistyrning. Vår kompetens innefattar extern ekonomifunktion, kvalificerad redovisning och finansiell due-diligence samt verksamhetsanalyser.

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics