Nyttjandeperioden styr tillämpningen av komponentavskrivning

Download as PDF

Publicerat 11 December, 2017

Ett företag som tillämpar K3-reglerna för redovisningen (BFNAR 2012:1) ska tillämpa en komponentmetod vid redovisning av tillgångar som t ex fastigheter. Tvånget avseende uppdelning av tillgången i komponenter gäller om man kan anta att skillnaden i förbrukningen av en anläggningstillgångs betydande komponenter är väsentlig och detta gäller ju främst för fastigheter.

Utifrån fördelningen skrivs sedan komponenterna av utifrån den beräknade nyttjandeperioden. Byts en komponent ut utrangeras den gamla och den nya komponenten läggs till tillgångens totala redovisade värde. På detta sätt får man en mer rättvisande bild av redovisningen under innehavstiden än om hela tillgången skrivs av utifrån samma nyttjandeperiod. För att kunna göra komponentredovisningen krävs dock att nyttjandeperioderna kan fastställas med rimlig säkerhet och att en uppdelning av anskaffningsvärdet på de olika komponenterna kan göras på ett bra sätt.

En byggnad har flertal betydande komponenter såsom grund, stomme, stammar, fasad, tak och liknande. En byggnads olika komponenter har normalt väsentligt olika nyttjandeperioder. En uppdelning ska därför göras av byggnadens anskaffningsvärde på de olika komponenterna

Frågan är inte om, utan hur långt man ska sträcka sig i uppdelningen på komponenter. Beroende på byggnadstyp bör grund, stomme, stammar, fasad, tak, fönster, köksinredning, ytskikt, balkonger, ventilation, elinstallationer mm som behöver bytas ut under en byggnads livslängd kunna utgöra betydande komponenter. Komponenter med samma nyttjandeperiod får dock skrivas av tillsammans dvs de behöver inte hanteras separat. Det kan dock finnas praktiska fördelar med att dela upp byggnaden så korrekt som möjligt.

När man gör fördelningen av byggnadens anskaffningsvärde på de olika komponenterna måste man göra en bedömning utifrån den förvärvade byggnadens skick. Kanske är någon komponent nyligen bytt eller är det dags att byta ut någon komponent. Normalt sett bör man vid förvärvet ha gjort en plan över byggnadens reparationsbehov, som kan ligga till grund för uppdelningen av anskaffningsvärdet utifrån komponentredovisning.

Navet har sedan de nya reglerna infördes guidat flera av våra kunder med praktiska tillämpningar i den trots allt snåriga djungeln med regelverk. Praxis har även skapat kloka kompromisser på flera områden och du är välkommen att kontakta någon av våra specialister inom Navet Ekonomistyrning för rådgivning.

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
_ Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november! Klicka här nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics