Dags för exit? -Så förbereder du ditt bolag inför en försäljning!

Download as PDF

Publicerat 12 November, 2019

Att sälja sitt företag är sällan ett lätt beslut men när du väl bestämt dig för att inleda en försäljningsprocess bör du först och främst ställa in dig på att detta är en process som kan ta tid. Att hitta rätt köpare kräver timing, och sannolikt önskar köparen att du stannar kvar i bolaget under en övergångstid.

För en lyckosam försäljningsprocess bör bolaget förberedas där såväl ekonomiska som juridiska aspekter bör vara i ordning. Även de till synes mest basala behoven kan vara avgörande. Därför är det av yttersta vikt att säkerställa att bokföring, deklarationer och skatteinbetalningar är i ordning, likaså att det finns en tydlig struktur i såväl organisationen som affärsidén. Här guidar NAVET Corporate finance dig genom förberedelserna inför en lyckad försäljning.

Ägarnas målbild och försäljningsprocessen
Det första som behövs är en genomarbetad plan för hur ägarskiftet skall ske. En strukturerad försäljningsprocess som lotsar säljaren genom ett antal faser säkerställer att bolagets förutsättningar maximeras och att eventuella transaktionsrisker minimeras.

Navets försäljningsprocess

Vanligtvis när man pratar om företagsvärdering dyker begreppet värdedrivare upp, faktorer som bidrar till ett visst värde på företaget. Genom att förstå dessa värdedrivare kan du arbeta strategiskt och öka möjligheten att uppnå ett högre värde på företaget. För att bedöma lönsamhet måste vinsten ställas i relation till olika kapitalmått, såsom eget kapital eller totalt kapital. Ett vanligt lönsamhetsmått är räntabilitet på eget kapital, dvs hur stor avkastning det egna kapitalet genererar i form av vinst. En stabil och positiv omsättningstillväxt gör bolaget attraktivt och ger ofta ett högre bolagsvärde. Däremot är inte all tillväxt lönsam. Växer kostnaderna mer än omsättningen får det en negativ inverkan på resultatet och således bolagsvärdet. När en investering genererar högre avkastning än avkastningskravet anses den vara lönsam. Det finns dock stora osäkerheter i investeringsbedömningarna med tanke på estimering av omsättning, merförsäljning och kostnader relaterade till investeringen. Rörelsekapital är det kapital ett företag behöver för att bedriva den löpande verksamheten. Den består av omsättningstillgångar såsom likvida medel, kundfordringar, varulager mm minus kortfristiga skulder såsom leverantörs- och personalskulder. Kapitalbindningen mäter effektiviteten i ett bolag på kort sikt. En minskad kapitalbindning frigör kapital och ökar kassaflödet, något som ökar bolagsvärdet. Risknivån i ett bolag har en direkt inverkan på bolagsvärdet. Det kan röra sig om olika typer av risker, exempelvis affärsrisk, strukturell risk och finansiell risk. Risken varierar dessutom beroende på bransch, marknadsomständigheter samt verksamhet.

Vad får jag betalt för mitt bolag?
Värderingen syftar till att ge det säljande företagets ägare en möjlighet att fastställa en realistisk målsättning för bolagsvärdet när bolagstransaktionen initieras. En företagsvärdering bör utgå från; företagets finansiella resultat och kassaflöde, antal potentiella intressenter och dess transaktionshistorik, företagets unika position, uppskattning av de synergier som potentiella intressenter kan utvinna från ett förvärv samt värdering av liknande noterade företag och relaterade företagstransaktioner som skett i närtid.

Ett företags värde är på så sätt kombinationen av många faktorer och trots tillgänglig information samt en optimal värderingsmodell går det ej att estimera en akties verkliga värde eftersom det är beroende av framtida företagsprestanda. För att kunna uppskatta ett bolagsvärde används en rad olika värderingsmodeller, det vanligast förekommande är kassaflödes-, relativ-, samt substansvärdering.

Det föreligger således ytterligare faktorer i en rad olika konstellationer, som skapar värde för aktieägaren. Samtliga värdedrivare är verktyg för att styra verksamheten i rätt riktning och således skapa ett högre aktievärde. Sist men absolut inte minst viktigt är humankapitalet i bolaget.

Trots komplexa värderingsmetoder etableras ett riktigt marknadsvärde först när en överlåtelse sker mellan externa, självständiga och oberoende parter. NAVET Corporate Finance erbjuder professionalitet, råd och stöd genom hela transaktionskedjan. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer.

 

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics