Hållbarhetspolicy

Navets hållbarhetspolicy är värdeskapande och ökar därmed vår attraktion som arbetsgivare och leverantör. Ett väl genomfört hållbarhetsarbete ökar även vår möjlighet till att leverera kundnytta och skapar därmed nya affärsmöjligheter. Vår ambition är att hållbarhetsperspektivet skall inkluderas i allt vi gör.

Navets hållbarhetspolicy reglerar i huvudsak:

  • Navet i samhället – att ha en stark förankring i, och vara en del av det lokala samhället samt bidra till olika organisationers stödjande syften genom pengar/tid och kunskap
  • Navets kundansvar – att bedriva verksamheten så att kvalitet och service minst skall motsvara och helst överträffa våra kunders förväntningar och behov samt skydda våra kunders affärer
  • Navets affärskultur – att ha en verksamhet som kännetecknas av hög etik, en sund ersättningsmodell till medarbetarna samt ett klart avståndstagande till handlingar som kan innebära muta eller korruption.
  • Navet som arbetsgivare – att främja ett arbetssätt där medarbetarna är delaktiga och har inflytande i verksamheten samt att medarbetarna speglar det samhälle som Navet arbetar i och ha en
    inkluderande kultur. Navet skall skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där medarbetarna mår bra och har energi för både arbete och fritid.
  • Navets indirekta ansvar – att ställa krav på våra leverantörer utifrån miljömässiga och sociala krav.
Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem