Modern målstyrning stäms av varje dag!

Download as PDF

Publicerat 28 September, 2017

Ofta tar de vardagliga sysslorna i verksamheten all tid och det finns inte således inget utrymme för att långsiktigt tänkande och framtidsplanering. Dock behöver alla organisationer strategi- och affärsplanering för att tillsammans komma överens om ett gemensamt syfte, att skapa en känsla att alla går i samma riktning, kunna fördela resurser på ett smart sätt och på så sätt vara lönsamma över tid.

När affärsplanen väl är framtagen vidtar oftast den absolut viktigaste processen, att styra och mäta enligt de mål som fastlagts, såväl långa som korta. Efter en kort beskrivning nedan av en effektiv metod för affärsplanearbetet beskriver vi även hur en modern målstyrning går till 2017!

En metod som ofta används i affärsplanearbetet visualiseras i modellen nedan. Inom varje steg i modellen finns ett antal processfrågor som stöd i framtagandet.

Den externa analysen handlar till mångt och mycket om att förstå omvärlden, hur ser det ut idag och vad händer i framtiden. Till stor del handlar det om att kartlägga och hantera specifika möjligheter och hot för verksamheten. Primärt är det politiska, ekonomiska, sociala samt tekniska externa faktorer som påverkar eller kan påverka verksamheten i någon riktning.

Intern analys ställer i princip samma frågor som ovan dock med fokus inom verksamheten. Som regel arbetas det med ledningsmodellen 7S, vilken beskriver sju faktorer (struktur, system, ledarskapsstil, personal, kompetens, strategi och värderingar) som organiserar ett företag utifrån ett holistiskt och effektfullt sätt. Sammantaget visar den externa och interna analysen verksamhetens signifikanta möjligheter, hot, styrkor och svagheter ur både ett inre och yttre perspektiv.

En verksamhets affärsidé skall berätta; Vad ska vi göra för vilka och varför. Framgångsfaktorer är vad bolaget kännetecknas av för att bli uppskattade och framgångsrika. Minst lika viktigt är det att enas i vad verksamheten vill uppnå på lång sikt, det vill sägas bolagets vision. En vision skall fokusera på framtiden, vara inspirerande och hoppfull, ge tydliga beslutskriterier, vara tydlig, vara lätt att komma ihåg samt vara realistiskt och genomförbar. Detta går samman med de lång- och kortsiktiga målen, vad som skall uppnås på lång respektive kort sikt.

För att kunna realisera uppsatta mål bör organisationen fråga sig vad man skall fortsätta att göra, lägga till samt upphöra med. Dessa strategier kan kännetecknas av konkurrensstrategier och/eller tillväxtstrategier. För att verksamheten skall bli optimal vad gäller organisationen gäller det att bena ut vem som skall ansvara för vad och hur skall samverkan fungera. Likaså bör organisationen tillse att den får de kompetenser som behövs för att kunna driva bolaget i den riktning som deklarerats. För att säkerställa att alla medverkande arbetar i samma riktning är rapportering viktigt, för att kunna följa upp och säkerställa att mål uppnås.

Strategi- och affärsplanearbete ser lite olika ut, i förhållande till verksamhets struktur och storlek. Dock finns det alltid vissa gemensamma nämnare och det primära är alltid att komma överens om ett gemensamt syfte, att skapa en känsla att alla går i samma riktning, kunna fördela resurser på ett smart sätt, upprätthålla konkurrensfördelar, mäta prestandan samt att kunna förutse förändringar och på så sätt vara lönsamma över tid.

Det finns många exempel på ambitiösa affärsplaneprocesser som slutligen landat i bokhyllan och stannat där till nästa gång det är dags för uppdatering. Detta går att undvika genom aktiva interna processer där både intranät och anslagstavlor används på sina håll. Genom Navets partnerskap med Hypergene kan vi leverera en digital affärsplan så att vår kund på daglig basis, till respektive unik intern mottagare, kan förmedla vilka mål och utfall som mäts och därmed uppnå en helt annan insikt i bolagets vardag och utmaningar.

Navet är din partner för att skapa en framgångsrik strategi- och affärsplan – för att tillsammans skapa Bättre Affärer.

Bättre affärer-dagen

7 november 2018

Bättre affärer-dagen Läs mer om näringslivets mötesplats och programmen 2017, 2016 och 2015. Nu planerar vi för 2018! Reservera redan nu den 7 november 2018.
» Läs mer här
Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem