Hur vet jag vad mitt företag är värt?

Download as PDF

Publicerat 13 Juni, 2017

Ett företags verkliga värde kan teoretiskt summeras som nuvärdet av de förväntade framtida utdelningarna eller kassaflöden till aktieägaren. Många faktorer skapar värde: finansiellt kapital likväl som humankapital, marknadskapital samt strukturkapital.

Ett företags värde är således kombinationen av många faktorer och trots tillgänglig information samt en optimal värderingsmodell går det ej att helt korrekt beräkna en akties verkliga värde eftersom det är beroende av framtida företagsprestanda. Det finns således en rad olika värderingsmodeller, de flitigast använda är kassaflödes-, relativ-, samt substansvärdering.

Kassaflödesvärderingen uppskattar företagets värde genom att beräkna nuvärdet av de framtida kassaflödena. Nuvärdet beräknas genom diskontering av det framtida kassaflödet med företagets vägda genomsnittliga kapitalkostnad. Denna värderingsmetod påverkas i hög grad av dagens historiskt mycket låga marknadsräntor, som via kapitalkostnaden kan driva upp värdet på aktierna oskäligt mycket. Relativvärdering med vinstmultiplar som exempelvis P/E (pris/vinst) är en mycket vanligt förekommande metod och nyckeltalen gör det enkelt att göra en jämförelse av värdet på olika företag. Noteras skall att denna värderingsmetod ej tar hänsyn till kapitalstrukturen i bolaget, värderingen blir densamma oavsett om företaget har nettoskuld eller nettokassa. Substansvärderingen utgår från en marknadsvärdering av samtliga tillgångar i företagets balansräkning. Därefter reduceras för rörelseskulder samt eventuella skatteskulder, kvar blir nettoförmögenheten. Denna metod är mest användbar vid värdering av till exempel förvaltningsbolag då värdet i sådana företag främst ligger i företagets tillgångar.

Viktiga sk värdedrivare som skapar värde för aktieägaren är: försäljningstillväxt, rörelsemarginal, företagsskatt, investeringar i omsättningstillgångar, investeringar i immateriella tillgångar, kapitalkostnad samt konkurrensfördelar. Samtliga är verktyg för att styra verksamheten i rätt riktning och således skapa ett högre aktievärde. Sist men absolut inte minst viktigt är humankapitalet, dvs medarbetarna i företaget.

Trots komplexa värderingsmetoder etableras ett korrekt marknadsvärde först när en överlåtelse sker mellan externa, självständiga och oberoende parter. Är du nyfiken på värdet av ditt bolag är Navet Corporate finance din affärspartner för att tillsammans skapa Bättre Affärer.

Bättre affärer-dagen

7 november 2018

Bättre affärer-dagen Läs mer om näringslivets mötesplats och programmen 2017, 2016 och 2015. Nu planerar vi för 2018! Reservera redan nu den 7 november 2018.
» Läs mer här
Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem