Kompetenser

Kännetecknande för Navets specialister är den breda och djupa erfarenheten. Majoriteten har en bakgrund från ledande befattningar i näringslivet i välrenommerade bolag. I våra kundteam ingår alltid senior kompetens under hela projekttiden. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att göra bättre affärer under våra olika kompetensområden.

Vi är specialiserade inom tre verksamhetsgrenar.

  • Corporate Finance – Tjänster i form av bl.a. försäljning och förvärv, strategisk rådgivning samt analys och värdering
  • Affärsutveckling – Specialister inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, finansiell due diligence och IFRS
  • Affärssystem – Spetskompetens inom bl.a. Microsoft Dynamics NAV, Business Intelligence och IT-upphandling

Navets arbetsmodell

För att framgångsrikt genomföra komplexa uppdrag krävs en strukturerad arbetsmetod som går igen i allt vi gör. Navets tre steg benämns Analys-Struktur-Genomförande.

123

Analys
Analysen sker alltid i nära samarbete med uppdragsgivaren och syftar till att skapa ett relevant och objektivt underlag för de beslut som måste fattas. Analysen kan omfatta såväl företagets interna data och förutsättningar som vitala omvärldsfaktorer, allt utifrån förändringsprocessens art och syfte.

Struktur
Med tydlig struktur medverkar vi till att ge en god överblick över situationen och underlättar samtidigt beslutsprocessen. All rapportering är väl anpassad utifrån uppdraget och har som mål att överföra fakta och kunskap på ett så effektivt och beskrivande sätt som möjligt.

Genomförande
Vi medverkar genom hela förändringsprocessen, även under genomförandet. Projektets team av utvalda medarbetare kompletteras vid behov med specialistkompetenser från vårt nätverk. Därmed kan vi säkerställa en professionell problemlösning, även för de behov som uppstår under genomförandefasen.

Corporate Finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer

Affärsutveckling

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer

Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer