Kompetenser

Kännetecknande för Navets specialister är den breda och djupa erfarenheten. Majoriteten har en bakgrund från ledande befattningar i näringslivet i välrenommerade bolag. I våra kundteam ingår alltid senior kompetens under hela projekttiden. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att göra bättre affärer under våra olika kompetensområden.

Vårt varumärke speglar vår verksamhet och affärsmodell. Navets kund har genom en och samma kundkontakt en unik möjlighet att ta del av en djup och bred bransch- och verksamhetskompetens som är organiserad i tre samverkande affärsområden:

  • Corporate Finance – Försäljning och förvärv, strategisk rådgivning samt analys och värdering
  • Affärsutveckling – Ekonomi- och verksamhetsstyrning, finansiell due diligence, kvalificerad redovisning och rapportering och IFRS
  • Affärssystem – Microsoft Dynamics NAV, IT-strategi, utbildning och Business Intelligence

Navets arbetsmodell

För att framgångsrikt genomföra komplexa uppdrag krävs en strukturerad arbetsmetod som går igen i allt vi gör. Navets tre steg benämns Analys-Struktur-Genomförande.

123

Analys
Analysen sker alltid i nära samarbete med uppdragsgivaren och syftar till att skapa ett relevant och objektivt underlag för de beslut som måste fattas. Analysen kan omfatta såväl företagets interna data och förutsättningar som vitala omvärldsfaktorer, allt utifrån förändringsprocessens art och syfte.

Struktur
Med tydlig struktur medverkar vi till att ge en god överblick över situationen och underlättar samtidigt beslutsprocessen. All rapportering är väl anpassad utifrån uppdraget och har som mål att överföra fakta och kunskap på ett så effektivt och beskrivande sätt som möjligt.

Genomförande
Vi medverkar genom hela förändringsprocessen, även under genomförandet. Projektets team av utvalda medarbetare kompletteras vid behov med specialistkompetenser från vårt nätverk. Därmed kan vi säkerställa en professionell problemlösning, även för de behov som uppstår under genomförandefasen.

Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Corporate finance

Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Ekonomistyrning

Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Affärssystem